Yindii Home

 

    Yindii Home > Yindii English Club > Learning with the News

Understanding the News

English only version here
หลังจากที่คุณอ่านรายงานข่าวเสร็จแล้วพยายามตอบคำ
ถามให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

1 รายงานข่าวมาจากประเทศอะไร ?
2 main idea ของข่าวคืออะไร
3 มีกี่คนที่ถูกอ้างในข่าวนี้
4 ข่าวนี้เป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย ?
5 เป็นข่าวประเภทไหน (ข่าวกีฬา   ข่าวทั่วไป ข่าวการเมือง ข่าวธุรกิจ หรือข่าวอื่น )
6 ข่าวนี้เข้าใจยากไหม ? ถ้ายาก ทำไหมถึงยาก ?
7 ข่าวนี้น่าสนใจสำหรับคุณไหม?   ทำไม ?
8 คุณจะอธิบายข่าวให้เพื่อนคุณฟังอย่างไร ?
quoted when something a person said is written in a news report

 

News Headlines

Yindii Home | Best Thai | Yindii English Club | Yindii Sports
Yindii Forum | Yindii School Zone | Yindii Music | Yindii Movies
Yindii Football | Yindii Web Guide |
Yindii Clubs | Yindii E-cards