Yindii Home

Yindii Home > Yindii Reference

ส่งเพจนี้ให้เพื่อนของคุณพร้อมกับข้อความ

Yindii Reference-- Geography

Countries of the World

ประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งแผนที่และ
ธงประจำชาติของแต่ละประเทศ

50 States of the U.S.

50 มลรัฐของสหรัฐอเมริกาและเมืองหลวงของแต่ละรัฐ

Thailand: Provinces

ชื่อจังหวัดต่างๆของประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งจำนวน
ประชากรและพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

50 Most Populous Cities: 2000

50 อันดับเมืองที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุด

50 Most Populous Countries: 2000

50 อันดับประเทศที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุด
Top Languages of the World ภาษาที่คนส่วนใหญ่ใช้พูดกันจากทั่วโลกและรายชื่อประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆ

 

 

Yindii Home | Yindii Online Dictionary | Yindii English Club | Yindii Sports
Yindii Forum | Yindii School Zone | Yindii Music | Yindii Movies
Yindii Football | Yindii Web Guide |
Yindii Clubs | Yindii E-cards

Copyright (C) 2000 Yindii Dot Com Co., Ltd.
All rights reserved. Do not duplicate original material without prior consent of Yindii.com