Yindii Home

Yindii Home > Yindii Reference > Yindii Online Grammar > Nouns

Nouns คำนาม

คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของมีดังนี้

The plural of nouns (คำนามพหูพจน์)

1.คำนามที่อยู่ในรูปของพหูพจน์ส่วนใหญ่จะเติม s หรือ es ท้ายคำ

Singular Plural

boat     

boats เรือ

hat          

hats หมาก

house 

houses บ้าน

river       

rivers แม่นํ้า

chair    

chairs เก้าอี้

boy        

boys เด็กผู้ชาย

girl             

girls เด็กผู้หญิง

computer   

computers เครื่องคอมพิวเตอร์

car          

cars รถยนตร์

    
2.คำนามที่ลงท้ายด้วย yหน้า y เป็นพยัญชนะเมื่อต้องการทำเป็นนามพหูพจน์ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es

Singular Plural

cry

cries ร้องไห้

fly

flies แมลงวัน

candy

candies ลูกกวาด

city

cities เมือง

lady

ladies สุภาพสตรี

baby

babies เด็กทารก

party

parties งานเลี้ยง

Note:ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลย

day

days วัน

key

keys กุญแจ

monkey

monkeys ลิง


3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o หน้า o เป็นพยัญชนะให้เติม es

Singular      

Plural

tomato        

tomatoes มะเขือเทศ

mango        

mangoes มะม่วง

potato        

potatoes มันฝรั่ง

pamelo       

pameloes ส้มโอ

hero               

heroes วีระบุรุษ

Note:ถ้าหน้า o เป็นสระให้เติม s ได้เลย

Singular      

Plural

zoo                    

zoos สวนสัตว์

radio        

radios วิทยุ

studio        

studios โรงถ่ายทำ

คำยกเว้น แม้ว่าหน้าo จะเป็นพยัญชนะแต่ต้องเติม s ได้เท่านั้น

photo  

รูปถ่าย

piano     

เปียโน

casino  

กาซิโน4. คำนามพหูพจน์บางตัวจะเปลี่ยนรูปไปจากนามเอกพจน์

Singular

Plural

woman               

women ผู้หญิง

man                           

men ผู้ชาย

child                   

children เด็ก

knife                     

knives มีด

tooth                       

teeth ฟัน

foot                           

feet เท้า

bus                    

buses รถบัส

person       

people คน ประชาชน

leaf                  

leaves ใบไม้

wife                     

wives ภรรยา

life                      

lives ชีวิต

loaf                

loaves ก้อน แถว (ขนมปัง)

box                  

boxes กล่อง

kiss                 

kisses จูบ

glass      

glasses แก้ว กระจก

cactus            

cacti ต้นตะบองเพชร

fungus        

fungi เชื้อรา

nucleus    

nuclei นิวเคลียส

syllabus   

syllabi หลักสูตร

thesis        

theses วิทยานิพนธ์

crisis            

crises วิกฤติการณ์

phenomenon 

phenomena ปรากฎการณ์

criterion 

criteria บรรทัดฐาน มาตรการ

5. คำนามบางคำที่มีรูปเดียวกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

Singular 

Plural

sheep 

sheep แกะ

fish               

fish ปลา

species 

species ชนิด

deer            

deer กวาง


6.คำนามบางคำมีรูปเป็นพหูพจน์แต่ใช้เป็นเอกพจน์
Examples:
news ข่าว
The news is on at 6.30 p.m.
athletics:นักกีฬา นักกรีฑา
Athletics is good for young people.
liguistics:ภาษาศาสตร์
Linguistics is the study of language.
darts เกมปาเป้า
Darts is a popular game in England.
politics    การเมือง

7.คำนามบางคำเป็นรูปพหูพจน์และใช้เป็นพหูพจน์

trousers: กางเกงขายาว
My trousers are too tight.
jeans: กางเกงยีนส์
Her jeans are black.
glasses: แว่นตา
Those glasses are his.
scissors กรรไกร
shorts กางเกงขาสั้น
thanks ขอบใจ
stairs บันได
congratulations ขอแสดงความยินดี
wages ค้าจ้าง ค่าแรง
spectacles แว่นตา
goods สินค้า


Countable and Uncountable Nouns (นามนับได้และคำนามนับไม่ได้)

1.Countable nouns (นามนับได้)
a. สำหรับสิ่งที่เราสามารถนับได้เช่น
one dog สุนัขหนึ่งตัว
a cat      แมวหนึ่งตัว
six men   ผู้ชายหกคน
a house  บ้านหนึ่งหลัง


b. มีรูปเป็นเอกพจน์และพหูพจน์เช่น
three dogs สุนัขสามตัว
ten ducks เป็ดสิบตัว
a woman ผู้หญิงหนึ่งคน
the shops. ร้านค้าหลายร้าน


2. Uncountable nouns (นามนับไม่ได้)
a. คือสิ่งที่เราไม่สามารถนับได้เช่น
tea นํ้าชา
sugar  นํ้าตาล
water  นํ้า
air  อากาศ
rice  ข้าว
food อาหาร
milk  นม
snow หิมะ
dust ฝุ่น
wood ไม้
hair ผม
money เงิน
meat เนื้อ
coffee กาแฟ

 
b. นามที่บอกอาการ ความรู้สึก สภาพ ลักษณะเช่น
richness  ความรํ่ารวย
movement ความเคลื่อนไหว
beauty ความสวย
love ความรัก
knowledge  ความรู้
 
Compound Nouns (คำนามผสม)
คำนามผสมเป็นการเอาคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาผสมกันซึ่งเป็นการผสมระหว่าง
1.noun +noun
girl + friend = girlfriend  เพื่อนหญิง
traffic + lights =traffic lights    สัญญาณไฟจราจร
noun + verb
head + ache = headache ปวดหัว

2. verb + noun
work + man = workman  กรรมกร

3. noun + verb
hair + cut = haircut การตัดผม

4. verb + prep.
hold + up = holdup การปล้น

5. adj.+ noun
green +house = greenhouse เรือนกระจก
quick + silver = quicksilver  ปรอท

 
Proper Nouns (นามเฉพาะ)
Capital letters อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
:เราใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับ

1. ชื่อ นามสกุล และตำแหน่ง
Somchai
the President of the United States

2  ชื่องาน ชื่อภาพยนตรชื่อหนังสือ
Death in Venice, The Barber of Seville
3.ชื่อเดือน ชื่อวัน และชื่อวันหยุด
Monday, October, Easter

4. คำคุณศัพท์ที่มาจากคำนามเฉพาะ
Thai cooking, a German car
5. ชื่อทางภูมิศาสตร์
French Alps, the Nile , the Atlantic
6. ชื่อถนน ชื่ออาคารสถานที่ ชื่อสวนสาธารณะ
Main Street, Central Park, Silom Road

Countable or Uncountable Noun Quiz


Contact Yindii.com

Yindii Home | Yindii Online Dictionary | Yindii English Club | Yindii Sports
Yindii Forum | Yindii School Zone | Yindii Music | Yindii Movies
Yindii Football | Yindii Web Guide |
Yindii Clubs | Yindii E-cards

Copyright (C) 2000 Yindii Dot Com Co., Ltd.
All rights reserved. Do not duplicate original material without prior consent of Yindii.com
  Privacy Policy   
Contact Yindii.com